مطالبی که برچسب خليج فارس،خليج هميشه فارس،خليج عربي،persian gulf،حمايت از خليج فارس،خليج،فارس را دارند .

خلیج همیشه فارس

نگذاریم که هویت تاریخی ما را از ما بگیرند ما همه جدا از هر دین ومذهبی ایرانی هستیم و افتخاری بس عظیم است برای ما که ملتی متمدن و با فرهنگ در میان تمام ملل بوده و هستیم پس لطفا همه از خلیج فارس حمایت کنیم که کوتاه آمدن از این فاجعه است واین کار ما است و گرنه فردا ایران جزءیکی از ممالک اعراب میشود و مافقط سکوت تلخ مقامات را خواهیم داشت پس همه از ایرانی بودن خود دفاع کنیم و از تمامی وبلاگ نویسها خواهشمند است لینک زیر را در وبلاگ خود قرار دهند به خاطر ایران و ایرانی…

خبر : خوشبختانه گوگل خلیج فارس را به نام Persian Gulf تغییر داد .

بیشتر بخوانید


<