مطالبی که برچسب 35 آبجکت از اشیا گوناگون را دارند .<